Velkommen til Fotoklubben Digitalia - Skive

Hvor vi mødes om foto


Velkommen indenfor


Årsprogram 2024

Fotoklubben Digitalia

Fotoklubben DIGITALIA er mødestedet for fotointeresserede i alle aldre, og på alle niveauer. Vi tilstræber at have god sammenhæng mellem teori og praksis, alt sammen i en hyggelig atmosfære.

Kom og vis dine billeder frem og få en snak med alle os der synes at foto er den bedste hobby.

Vi håber du vil syntes om klubben, og naturligvis meget velkommen til at deltage i et par klubaftner for at vurdere om Digitalia er noget for dig.


Arrangementer 2024

Forår

 

Mandag 8 januar

Vise jule/nytårs/vinter billeder.

 

Tirsdag 30 januar

Stjerne for en aften hvor Erik og Jørgen viser billeder.

 

Onsdag 21 februar

Lightroom med Flemming Svendsen

 

Torsdag 14 marts

Foto af byens lys.

 

Tirsdag 2 april

Generalforsamling + billeder

 

Onsdag 24 april – on location

Solnedgang Sdr. Lem Vig

 

Torsdag 16 maj – on location

Foto i Legind Bjerge (Vi mødes ved parkeringen efter broen)

 

Mandag 3 juni

Billedaften med forårets billeder

 

Tirsdag 25 juni – Skive Bowlingcenter

Mad og Bowling i Skive bowlingcenter

 

Alle klubaftner foregår i klublokalerne kl. 19.00 på Odgaardsvej 15, Skive, med mindre andet er oplyst.
Ved klubture vil det blive oplyst hvor og hvornår vi mødes.

Kontakt Fotoklubben Digitalia

Klubben

Klubbens mail

 

 

Facebook

Følg os på Facebook

 


">

Vedtægter for Fotoklubben Digitalia

§ 1: Navn og hjemsted:
Digitalia er en forening med hjemsted i Skive Kommune.
Foreningen er stiftet 2. august 2005.

§ 2: Formål:
Foreningens formål er:
- hjælpe og støtte medlemmer i fotografisk henseende.
- skabe mulighed for medlemmers udvikling indenfor digital foto- og billedbehandling.
- give mulighed for mødesteder hvor ligesindede amatører kan mødes.
Opfyldelse af foreningens formål søges gennemført bla. via klubaftener, møder og foredrag, konkurrence, udstillinger og andre aktiviteter såfremt det skønnes at fremme det overordnede formål.

§ 3: Undergrupper:
Bestyrelsen kan nedsætte selvstændigt arbejdende undergrupper, der fungerer inden for fastsatte rammer, økonomisk og aktivitetsmæssigt.

§ 4: Medlemskab:
Som medlem kan optages enhver, der vedkender sig foreningens formål.
Foreningens primære målgruppe er amatører.
Ved kraftig overtrædelse af foreningens formål og/eller vedtægter, kan en enig bestyrelse ekskludere et medlem.

§ 5: Hæftelsesregler:
Den del af et eventuelt overskud, der ikke er nødvendig for sikring af kommende aktiviteter, kan uddeles til andre formål, fortrinsvis til støtte af fotografiske aktiviteter.
For foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue, og foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for en på foreningen påhvilende gæld.

§ 6: Generalforsamling:
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer har adgang. Kun aktive medlemmer, der har betalt det senest opkrævede kontingent, har stemmeret.
Bestyrelsen kan indbyde pressen og andre relevante personer.
Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden til hvert enkelt medlem.
Derudover annonceres generalforsamlingen i dags- og/eller ugepressen efter bestyrelsens skøn.
Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det, med angivelse af motiveret dagsorden. I så tilfælde er bestyrelsen pligtig til at indkalde generalforsamlingen til afholdelse senest på månedsdagen efter modtagelse af begæring herom. I øvrigt gælder for ekstraordinær samme regler som for ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflerhed dog jfr. paragraf 11.
Skriftlig afstemning skal dog finde sted ved alle personvalg, såfremt mindst et medlem ønsker det.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af formand.
6. Valg af bestyrelsesmedlem.
7. Valg af suppleant.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

§ 7: Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af en formand og to medlemmer. Formanden vælges for ét år ad gangen, medens bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, på skift så begge ikke er på valg samme år. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, der har betalt senest opkrævede kontingent.
Udtræder et medlem af bestyrelsen midt i en periode, indtræder suppleanten i bestyrelsen.
Bestyrelsen udpeger selv kasserer.
Bestyrelsen leder foreningens arbejde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede.
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Der føres referat over bestyrelsens beslutninger.

§ 8: Bemyndigelser:
Ved køb, salg, pantsætning af fast ejendom eller låneoptagelse i øvrigt forpligtes foreningen ved den samlede bestyrelses underskrift.
Bortset herfra forpligtes foreningen økonomisk ved to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formand eller kasserer. Bestyrelsen kan meddele prokura til konti i pengeinstitutter og lignende.

§ 9: Regnskab:
Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens drift, og der føres regnskab efter almindeligt gældende regler. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Det reviderede regnskab forelægges skriftligt for den ordinære generalforsamling.

§ 10: Udlejning:
Foreningens ejendom, materiel og inventar kan efter bestyrelsens nærmere beslutning udlejes.

§ 11: Ændring af vedtægter og opløsning:
Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling. Til ændringer af vedtægterne eller opløsning af foreningen kræver, at fuldstændig bemærkning herom er optaget i dagsordenen, og at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Såfremt det vedtages at ophæve foreningen, skal dennes eventuelle formue anvendes til kulturelle formål efter generalforsamlingens bestemmelse.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, 2. august 2005. Ændret på generalforsamling 29. april 2008. (kommune navn fra Vinderup til Skive §1)


Fotoklubben Digitalia

Odgaardsvej 15, 7800 Skive

 

  •  

Copyright ©